Lenovo Laptop ThinkPad G50 Series 0639, 0640-xxx (4:3, 15")