Lenovo Laptop 3000 G430 Series 4152, 4153-xxx (16:10, 14.1")