Lenovo Laptop 3000 C100 Series 0761-xxx (4:3, 15")