Lenovo Laptop 3000 N100 Series 0689, 0768-xxx (16:10, 15.4")